Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Mercedes-Benz Klub Danmark

Lørdag den 8. september 2017 kl. 10.00.

Turen går til Møn
Her er programmet for Generalforsamlingen lørdag 8 september Kl.10.00
Mødes vi på Thorsvang Samlermuseum, Thorsvangs Alle 7, 4780 Stege.
www.thorsvangsamlermuseum,dk.
Hvor man selv afregner indgang 50.- kr. (egenbetaling).

Kl. 11.45 går turen videre til Fanefjord Skovpavillon.

Kl. 12:30 – 14:00
Her er Mercedes-Benz Klub Danmark vært for en frokost (inkl. 1 øl eller 1.
vand) på Fanefjord Skovpavillon, Fanefjord Skovvej 6, 4792 Askeby.

Tilmelding til Thorsvang Samlermuseum & frokosten skal ske til
kasserer John Larsen. Mail: jlarsen@mercedesklub.dk
Senest den 25. august.

Kl. 14.00
Den Ordinære generalforsamling begynder i henhold til vedtægterne. Der er ingen tilmelding til selve generalforsamlingen. Regnskabet vil kunne hentes
fra klubbens hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen.

Kl. 15.30 forventer vi at kunne sige tak for en god dag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være klubbens formand i hænde senest 4 uger
før generalforsamlingen, således at forslaget kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
• Lars Petersen (modtager ikke genvalg)
• Lars Grill Nielsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægternes paragraf 7 vedr. regnskabsåret:

Nuværende tekst:
Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat indskud.
Klubben udsender opkrævning til betaling af kontingent.
Såfremt den på opkrævningen angivne betalingsfrist overskrides, kan opkræves et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.
Foreningens årsregnskab med driftsregnskab og status afleveres til revisor umiddelbart efter regnskabsårets udløb.
Revisor gennemfører en revision straks efter modtagelsen af årsregnskabet og revisor foretager herudover kasseeftersyn mindst 1 gang i regnskabsåret og meddeler straks sine bemærkninger
til regnskabet til formanden, der orienterer den øvrige bestyrelse.

Forslag til ny tekst:
Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat indskud.
Klubben udsender opkrævning til betaling af kontingent.
Såfremt den på opkrævningen angivne betalingsfrist overskrides, kan opkræves et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Foreningens årsregnskab med driftsregnskab og status afleveres til revisor umiddelbart efter regnskabsårets udløb.
Revisor gennemfører en revision straks efter modtagelsen af årsregnskabet og revisor foretager herudover kasseeftersyn mindst 1 gang i regnskabsåret og meddeler straks sine bemærkninger
til regnskabet til formanden, der orienterer den øvrige bestyrelse.