Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til Generalforsamling den 11 september kl. 14:00 i Mercedes Benz Klub Danmarks klublokaler
Energienshus, Energivej 3, 4180 Sorø.

Som afslutning kan klubbens arkiv ses efter dagens møde til Kl.17.00.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4 Indkomne forslag.
5 Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende
regnskabsår.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen.
7 På valg er:
John Larsen (modtager genvalg)
Folmer Larsen (modtager genvalg)
Karsten Nielsen (modtager genvalg)
8 Valg af suppleant.
9 Valg af revisor, bestyrelsen foreslår Jacob Nissen Kronow.
10 Eventuelt.

Bemærk:
Note 1:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt, og være klubbens formand (Steen Elkjær) i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen, således at forslag kan optages på generalforsamlingens dagsorden.

Note 2:
Regnskabet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne.

Steen Elkjær – Formand Mobil: 2818 9810 Mail. steenelkjaer@mercedesklub.dk

FOR-TUREN til MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK GENERALFORSAMLING
MBKD byder medlemmerne velkommen Lørdag 11 september kl. 9.30 hos Haveejer Jørgen Nielsen i
ZEN- GARDEN – Vedde Byvej 49 , 4295 Stenlille

LÆS MERE HER!

Billeder far “FOR-TUREN”