Indkaldes til generalforsamling den 14.09.2019

Hermed indkaldes til generalforsamling den 14-09-2019 kl. 14:00 på Grønhøj Kro, Grønhøj Skivevej 26, 7470 Karup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Se note 1)
4. Indkomne forslag (Se note 2)
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
På valg er:
* Folmer Larsen (Modtager genvalg)
* John Larsen (Modtager genvalg)
*Bruno Poulsen (Modtager IKKE genvalg)
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Note 1: Regnskab kan rekvireres skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling hos kasserer.
Note 2: Evt. forslag skal være Formanden i hænde skriftligt senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Steen Elkjær – Formand
Mobil: +45 2818 9810