Vedtægter

VEDTÆGTER FOR MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK

1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK
Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

2. FORMÅL
Klubbens formål er at fremme interessen for og bevaringen af ældre og specielle modeller af Mercedes-Benz automobiler.

3. MEDLEMMER, INDMELDELSE, UDMELDELSE
Som medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig klubbens formål.
Indmeldelse finder sted ved henvendelse til klubbens bestyrelse.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer og kan alene finde sted med 1 måneds varsel til udløbet af et regnskabsår.

4. GENERALFORSAMLING
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år den anden lørdag i september. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel fremsendt til den af medlemmet opgivne adresse. Stedet for klubbens generalforsamling fastsættes af bestyrelsen.
Adgang til klubbens generalforsamling har stemmeberettigede medlemmer og deres eventuelle codriver. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, således at forslaget kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Det reviderede regnskab kan rekvireres hos klubbens kasserer 14 dage før generalforsamlingen. Bilag til det reviderede regnskab er tilgængeligt på generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dirigent afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlinger og stemmeafgivning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, generalforsamlingen eller 25 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af et forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal senest 8 dage efter at anmodning om ekstraordinær generalforsamling er modtaget indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

5. STEMMERET
Ethvert medlem, der har betalt det seneste kontingent, har én stemme og taleret på klubbens generalforsamling.
Bortset fra beslutninger efter punkt 10 afgøres alle beslutninger og valg ved almindelig stemmeflerhed. Blanke stemmer tæller ikke med. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Skriftlig fuldmagt kan afgives til et stemmeberettiget medlem. Fuldmægtigen, som skal være til stede på generalforsamlingen, skal fremlægge skriftlig dateret fuldmagt, som ikke må være mere end 1 år gammel. En fuldmægtig kan højst stemme i henhold til 2 fuldmagter.

6. BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog afholdes mindst 4 møder om året. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen.
Bestyrelsen fører en forretningsprotokol over det på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder passerede.

7. INDSKUD, KONTINGENT, REGNBSKAB, REVISION
Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat indskud. Klubben udsender opkrævning til betaling af kontingent. Såfremt den på opkrævningen angivne betalingsfrist overskrides, kan opkræves et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.
Foreningens årsregnskab med driftsregnskab og status afleveres til revisor umiddelbart efter regnskabsårets udløb.
Revisor gennemfører en revision straks efter modtagelsen af årsregnskabet og revisor foretager herudover kasseeftersyn mindst 1 gang i regnskabsåret og meddeler straks sine bemærkninger til regnskabet til formanden, der orienterer den øvrige bestyrelse.

8. ARRANGEMENTER, KØRETURE MV.
Ved deltagelse i arrangementer skal ikke medlemmer betale et af arrangørerne forud bestemt beløb ved tilmelding eller ankomst.

9. Eksklusion
Et medlem, der groft skader klubbens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det pågældende medlem har ret til at få sådan en ekskludering prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

10. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING M.V.
Til beslutning om ændring af disse vedtægter eller om klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden forening kræves, at ¾ af klubbens medlemmer på en generalforsamling stemmer for forslaget. Såfremt dette ikke opnås, men forslaget dog opnår ¾ af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed, idet der til denne generalforsamling finder indkaldelse sted med oplysning om det på den første generalforsamling passerede og om det opnåede resultat.
Ved opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvordan klubbens midler skal anvendes.

Således vedtaget efter beslutning på den stiftende generalforsamling den 29-11-1986 og ændret den 10-10-1987 og ændret den 9-9-1995 og ændret den 13-09-2008 og ændret den 13-9-2014 og ændret den 12-9-2015.